• Sijainti: Turku, Suomi
  • Vuosi: 2021
  • Laajuus: 50 ha
  • Tyyppi: Alueet
  • Tilaaja: Turun kaupunki
  • Työryhmä

    Olli Metso, Alice Mattila, Aura Pajamo, Aleksi Rastas, Oskari Lumikari, Anna Wawrzyniak, Ville Mujunen

  • Työkalut

    Brändinrakennus, konseptisuunnittelu, maankäytön suunnittelu, rakennetun ympäristön palvelumuotoilu

Aninkaisten alueen kokonaiskonsepti

Osallistavan tulevaisuuskonseptin tuloksena neljä strategista teemaa ja kolme vahvaa vaikutuspiirikeskusta Turun Aninkaisiin.

Turun Aninkaisten alue on isojen muutoksien edessä ja kehittyy tulevien vuosikymmenten aikana voimakkaasti. Aninkaisten alueen kokonaiskonsepti kokoaa, hahmottaa ja visualisoi Aninkaisten alueen tulevaisuutta.

 

Aninkaisten alue Turku

Se yhdistää alueelle suunnitellut uudet merkkirakennukset ja luo Aninkaisten alueelle tunnistettavan ja Turun kaupungin strategioita tukevan identiteetin. Työ hahmottaa Aninkaisten alueen vahvuudet ja halutun päämäärän sekä askelmerkit alueen päämäärätietoisen kehittämisen tueksi. Aninkaisten aluetta tarkastellaan työssä nykyhetken ja vuoden 2050 kautta.

Aninkaisten alueen kokonaiskonseptin luomiseen osallistettiin eri sidosryhmiä laajasti. Työn aikana toteutettiin haastatteluja sekä työpajoja alueen toimijoille, viranomaisille sekä järjestöjen edustajille. Kansalaisilta kerättiin palautetta niin työn aikana kuin sen päätyttyä. Analyysin, kaupungin asettamien tavoitteiden sekä osallistamisen kautta Aninkaisten alueelle luotiin kehittämisen strategiset teemat, jotka luovat Aninkaisille yhtenäiset ja tunnistettavat piirteet. Strategisiin teemoihin perustuen luotiin työkaluja tulevaisuuden kehittämiselle.

Työn lähtökohdat

Aninkaisten alueella on tällä hetkellä käynnistymässä ja käynnissä suuria kehityshankkeita, jotka muuttavat alueen profiilia, toimin­toja ja identiteettiä. Niiden myötä Turun keskustaan syntyy uusia ja merkittäviä maamerkkejä, jotka korostavat Aninkaisia Turun liikenteellisenä solmukoh­tana ja saapumisen paikkana. Hankkeiden välisten henkisten ja fyysisten yhteyksien parantaminen, hankkeiden identiteetin kirkastaminen kaupunkikehityksen näkökulmasta sekä hankkeiden välisten synergiaetujen hahmottaminen ja luominen olivat tärkeitä lähtökohtia suunnittelutyölle. Kokonaiskonseptia laadittaessa tärkeänä lähtökohtana oli myös Aninkaisten liittä­minen tiiviiksi osaksi keskustaa, ja Aninkaisten ja muun keskustan välinen toimiva ja toisiaan tukeva suhde. Muita työn lähtökohtia olivat 2017 valmistunut Keskustavisio 2050 sekä kaupungin strategiset ohjelmat.

 

Aninkaisten alue Turku
Aninkaisten alue Turku
Aninkaisten kehityksen myötä Turun keskustaan syntyy uusia ja merkittäviä maamerkkejä

Konsepti

Analyysivaiheen ja osallistamisen perusteella Aninkaisten alueen kehittämisen strategiat kiteytettiin neljäksi teemaksi, jotka ovat Liikkeel, Framil, Yhes ja Koton. Nämä neljä teemaa punovat Aninkaisten alueen yhteen ja luovat sille yhtenäiset ja tunnistettavat piirteet. Teemat sisältävät tavoitteita ja työkaluja tasa-arvon, vaivattoman liikkumisen, uudenlaisen asuminen, joustavan työelämän, kaupunkimaisen toiminnan ja viihtymisen, sekä keskustan kaupallisuutta tukevien kaupan palveluiden kehittämiseksi.

Työssä Aninkaisten alueelle luotiin kolme vahvaa ja omaleimaista vaikutuspiiriä; Matkakeskuksen alue, Ratapihan alue sekä Puutorin alue, joiden identiteetti ja toiminnalliset profiilit poikkeavat toisistaan. Vaikutuspiirejä tarkasteltiin neljän strategisen pääteemaan kautta ja teemoja sovellettiin luomalla työkaluja alueiden liikkumisen, asumisen, palveluiden, kansalaisaktiivisuuden, viihtyisyyden ja arjen toimintojen kehittämiseksi kunkin vaikutuspiirin vahvuuksien ja identiteetin mukaan. Vaikutuspiirejä yhdistävät teemakadut, jotka on suunniteltu erityisesti toiminnallisuutta ja oleskelua vaalien. Vaikutuspiirejä tarkasteltiin myös potentiaalisten asukkaiden ja asumisen elämäntapojen kautta. Asumista kohdentamalla elämäntapojen mukaan ei suljeta yhtään kohderyhmää pois vaan luodaan asumiseen lisäarvoa tuottavia tekijöitä. Yhteneväiset kiinnostuksen kohteet lisäävät yhteisöllisyyttä.

 

 

Aninkaisten alue Turku

Aninkaisten alueen tulevaisuus

Aninkaiset on alue, jolla on valtava potentiaali rakentua erittäin kiinnostavaksi ja kokonaan uudeksi kaupunginosaksi Turkuun. Onnistu­minen edellyttää johdonmukaista ja koko­naisvaltaista, monitasoista ja monipuolista strategista työtä alueen tavoitteiden saavut­tamiseksi. Tavoitteita ovat niin hankkeiden sisällöt ja numeeriset tavoitteet kuin tässä työssä esitetyt temaattiset ja toiminnalliset painotuksetkin.

Kokonaiskonsepti ei ole toteutussuunnitelma, jonka pohjalta yksittäisiä hankkeita tai kohteita voitaisiin toteuttaa, vaan kokonaiskonsepti on suunnittelua ohjaava dokumentti. Kokonaiskonseptissa esitellyt ajatukset, ideat ja mielikuvat vaativat kohdekohtaisia tarkempia suunnitelmia toteutuksen tueksi. Vision mukaisen tilan saavuttaminen edel­lyttää johdonmukaista ja päämäärätie­toista pyrkimistä kohti yhteisesti hyväksi todettua tulevaisuuden Aninkaisten aluetta.

Työ on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Lisää projektejamme:

Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys

Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys

Suomi, Iisalmi, 2022 Selvitykset & Tutkimukset
Hartaanselänranta

Hartaanselänranta

Suomi, Oulu, 2021 Alueet
Aninkaisten kokonaiskonsepti

Aninkaisten kokonaiskonsepti

Suomi, Turku, 2021 Alueet
Vanha Domus
Tampere, Suomi
Rakennukset & Tilat
2020
Steniuksenkentän viitesuunnitelma
Helsinki, Suomi
Alueet, Rakennukset & Tilat
2020
Paimion Kiertotalouskampus
Paimion kaupunki, Suomi
Alueet, Selvitykset & Tutkimukset
2020
Kemin pohjoinen keskusta
Kemi, Suomi
Alueet
2020
Tornion Suensaaren brändikartoitus
Tornio, Haaparanta, Suomi, Ruotsi
Alueet, Selvitykset & Tutkimukset
2016