Alueet

Brändityöllä vauhtia investointeihin. Luomme kiinnostavia alueita. Kartoitamme alueen vahvuudet, vetovoimatekijät ja laadimme niiden pohjalta aluebrändin.

Huolellinen brändityö lisää alueen vetovoimaa. Alue houkuttelee uusia yrityksiä ja investointeja, edistää strategisiin tavoitteisiin pääsyä, saavuttaa näkyvyyttä ja arvostusta, vahvistaa asukkaiden ja toimijoiden identiteettiä sekä kutsuu osaavaa työvoimaa.

Aninkaisten alue Turku

Askelmerkkejä kohti kiinnostavaa kaupunkia:
skenaariotarkasteluja, toimenpideohjelmia ja tiekarttoja

Teemme eri kokoisia ja luonteisia kaupunkisuunnittelutehtäviä korttelikohtaisista viitesuunnitelmista suuriin alueellisiin visioihin ja asemakaavojen laadintoihin. Alueiden strategisen suunnittelun tueksi tuotamme muun muassa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia hahmottelevia skenaariotarkasteluja. Lisäksi laadimme toimenpideohjelmia ja tiekarttoja, joilla autamme varmistamaan suunnitelmien toteutumisen.

Miksi alueista pitää tehdä kiinnostavia?

Kiinnostavuus syntyy harvoin vahingossa. Alueiden kilpailukyvyn parantaminen on tärkeää tulevaisuuden menestyksen ja vetovoiman kannalta. Yksin Euroopassa on jo yli 100 000 kuntaa, jotka taistelevat samoista resursseista ja investoinneista. Jotta nämä kunnat voivat menestyä, niiden on luotava alueilleen uusia ja innovatiivisia tapoja houkutella asukkaita, matkailijoita, yrityksiä ja osaavaa työvoimaa. Lisäksi kuntien ja kaupunkien on huolehdittava siitä, että nykyiset asukkaat viihtyvät alueella myös jatkossa.

Jokaiselle alueelle on muotoiltavissa persoonallisten vetovoimatekijöiden kokonaisuus, jota voidaan hyödyntää alueen kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Kemin pohjoinen keksuta

Me tunnemme kiinnostavuuden reseptin
ja tiedämme, mistä ainesosista
alueiden vetovoima syntyy.

 • Kaupunkisuunnittelu – Tulevaisuuden kaupungit alkavat meistä

  Suunnitelmissamme etsimme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa kaupunkisuunnittelun eri teemat – asuminen, liikkuminen, palvelut, elinkeinot ja ympäristö – ovat tasapainossa.

  Kohteinamme ovat niin kaupunkikeskustat ja täydennysrakentamiskohteet, teollisuusalueet, historialliset alueet, urheilu- ja virkistysalueet, matkailuympäristöt kuin suuremmat aluekehityshankkeetkin.

 • Kaavoitus ja kaavakehitys

  Kaavoituksen keinoin muotoilemme alueen tulevan kehityksen ja tulevaisuuden. Monialaisella asiantuntijuudella varmistamme, että tulevat toiminnot luovat yhdessä toimivan ja viihtyisän sekä ennen kaikkea kestävän kokonaisuuden.

  Laadimme laajoja maankäytön tarkasteluja, kaavarunkoja, asemakaavoja ja kaavamuutoksia sekä rakennustapaohjeita yhteistyössä toimeksiantajiemme ja osallisten kanssa. Vastaamme tarvittaessa kaikista kaavoitukseen liittyvistä asiakirjoista. Tiimimme jäsenillä on kokemusta myös virkamiestyöstä, joten tunnemme hallinnolliset prosessit hyvin.

  Asiantuntemuksemme kattaa sekä laajat kaavoitushankkeet että pienemmät, uusia asemakaavoja tai kaavamuutosta vaativat hankkeet. Erityisosaamistamme ovat erilaiset kumppanuuteen perustuvat maankäytön hankkeet visiosuunnitelmasta asemakaavaan.

 • Aluebrändäys – Luomme jokaisesta alueesta kiinnostavan

  Keskitymme alueiden omaleimaisuuden, identiteetin ja imagon hallittuun prosessinomaiseen kehittämiseen ja positiointiin suhteessa kilpailijoihin niin lähi- kuin globaalilla tasolla. Brändityön avulla suunnittelukohteiden segmentointi ja suuntaaminen haluttua kohderyhmää varten on entistä helpompaa ja tuottoisampaa. Aluebrändityö on tärkeä osa strategista maankäytön suunnittelua.

  Toimistomme on kehittänyt aluebrändäystä varten Target-Oriented-Design (TOD) -suunnittelumetodin.

 • Strateginen suunnittelu – Hallitusti kohti haluttuja tulevaisuuksia

  Strateginen aluesuunnittelu on tulevaisuuteen suuntautuvaa ja kokonaisvaltaista maankäytön järjestämistä ja hallintaa koskevaa suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa alueen tasapainoinen ja kestävä kehitys. Tavoitteiden ja periaatteiden määrittelyssä hyödynnämme skenaariotarkasteluja, joiden kautta haluttua tai haluttuja tulevaisuuksia voidaan tunnistaa.

  Laadimme toimenpideohjelmia ja tiekarttoja, joilla autamme varmistamaan suunnitelmien toteutumisen esimerkiksi alueen vaiheistuksen, palvelurakenteen muodostumisen tai asumisen konseptien osalta.

 • Osallistava ja vuorovaikutteinen suunnittelu – Innostamme kaupunkilaisia tulevaisuuden suunnitteluun

  Olemme pelinrakentajia ja teemme yhteistyötä moneen suuntaan. Hyödynnämme osallistavia suunnittelumetodeja kaupunkilaisten, toimijoiden sekä investoreiden tavoitteiden kartoittamiseksi ja yhteisen tahtotilan muodostamiseksi.

 • Visiot – Laajempaa keskustelua alueen tulevaisuudesta

  Visioilla tarjoamme tulevaisuuteen katsovan näkökulman kaupunkirakenteen muokkaamiseen. Visioiden lähtökohta on ohjata maankäytön ja liikenteen suunnittelua strategioiden mukaiseen suuntaan sekä esimerkiksi muodostaa pohja asemakaavojen ajantasaistamistyölle. Visioita laaditaan osallistaen laajasti alueen sidosryhmiä. Tavoitteenamme on luoda yksittäisen hankkeen mittakaavan ylittävää keskustelua alueen tulevaisuudesta.

 • Kilpailut – Luovia ratkaisuja ongelmiin ja haasteisiin

  Meillä on yhteiskunnallinen tehtävä tuottaa ratkaisuja rakennetun ympäristön ongelmiin ja haasteisiin. Osallistumme aktiivisesti sekä yleisiin arkkitehtuurikilpailuihin että kutsukilpailuihin. Olemme rakennusliikkeiden ja kehittäjätahojen kumppaneina laatimassa ehdotuksia tontinluovutuskilpailuihin ja kumppanuuskaavoituksen hankkeisiin.