• Sijainti: Rovaniemi, Suomi
 • Vuosi: 2023-2024
 • Laajuus: 164 ha
 • Tyyppi: Alueet
 • Tilaaja: Rovaniemen kaupunki, asemakaavoitus
 • Työryhmä

  Olli Metso, Ria Aasholm, Alice Mattila

   

 • Työkalut

  Maankäytön suunnittelu, visio- ja strate­gia-suunnittelu, vuorovaikutteinen suunnittelu, tulevaisuusskenaariot

   

 • Yhteistyökumppanit

  WSP Finland Oy, Flatlight Creative Oy, Rovaniemen kaupunki

 • Media

Rovaniemen keskustavisio - Arktinen ydin

Rovaniemen keskustavisio kokoaa, hahmottaa ja visualisoi Rovaniemen keskusta-alueen tulevaisuutta. Työ kokoaa yhteen alueelle suunnitellut uudet hankkeet ja vahvistaa alueelle ominaista ja Rovaniemen kaupungin strategioita tukevaa profiilia.

Rovaniemen keskus­ta-aluetta tarkastellaan työssä nyky­hetken ja vuoden 2050 välisen ajanjak­son puitteissa. Työ hahmottaa alueen vahvuudet ja halutun päämäärän sekä askelmerkit alueen päämäärätietoisen kehittämisen tueksi. Tuloksena on pehmeitä arvoja korostava, toiminnalli­sesti rikas, sosiaaliselta profiililtaan se­koittunut, virikkeellinen, houkutteleva ja valovoimainen, hyvä keskusta-alue.

Rovaniemen_keskustavisio

Visio auttaa tunnistamaan tavoitteita ja kehittämisen suuntia pitkäjänteisen strategiatyön tueksi

Rovaniemen keskustavisio -työ on kaupungin alkavaa yleiskaavatyötä pohjustava työ. Vision avulla tunnistetaan tavoitteita ja kehittämisen suuntia, joita Rovaniemen tulee huomioida pitkäjänteisessä strategisessa kehittämistyössään. Kaupunkina Rovaniemi on vireä ja vetovoimainen. Sen painoarvon voi olettaa kasvavan entisestään muun muassa matkailun kehittymisen ja kansallisten ja kansainvälisten puolustustarpeiden lisääntymisen myötä. Visio tarjoaa vastauksen kysymykseen, miten Rovaniemi kasvaessaan pystyy olemaan isompi ja ennen kaikkea parempi asuinkaupunki.

 

Rovaniemen_keskustavisio
Rovaniemeläiset kertoivat näkemyksensä, millaisen Rovaniemen he tahtoisivat tulevaisuudessa nähdä.

Kaupungin strategiaa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita huomioivia skenaarioita

Visiossa tarkastellaan Rovaniemen keskustan kehittämisen tarpeita pohjaamalla nykytilaan ja luotaamalla erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia skenaarioiden avulla. Skenaariot noudattelevat verrattain yhteneviä megatrendien viitoittamia polkuja, mutta niiden temaattisissa painotuksissa on merkittäviä eroja. Skenaariot huomioivat niin kaupungin strategian kuin YK:n kestävän kehityksen tavoitteetkin. Työn aikana järjestettiin useita sidosryhmätilaisuuksia sekä avoimina kaikille kaupunkilaisille että rajattuina valituille kaupunginosaryhmille sekä kunnallispäättäjille. Näissä tilaisuuksissa rovaniemeläiset kertoivat näkemyksensä, minkä positiivisten tekijöiden tulisi toimia vision pohjana ja millaisen Rovaniemen he tahtoisivat tulevaisuudessa nähdä. Saatua informaatiota MUUAN rikasti asiantuntijatiedolla ja loi vision kestävän, viihtyisän ja vetovoimaisen arktisen pääkaupungin keskustan kehittämiseksi.

Rovaniemen_keskustavisio

Vanhoja ihanteita on välillä syytä tuulettaa

Työssä tarkastellaan Rovaniemen keskusta-aluetta sekä siihen ajassa vaikuttaneita ja vaikuttavia ilmiöitä. Keskustan kaupunkirakenteella, esimerkiksi sijainneilla ja väylillä, on pitkälle historiaan ulottuva menneisyys. Rovaniemen keskusta on kuitenkin kokenut historiassa mullistuksia, jotka ovat muokanneet kaupunkirakennetta, esimerkiksi rakeisuutta ja rakennuksia, merkittävästi. Monet sotien jälkeiset ajatukset ja ihanteet ovat kestäneet aikaa huonosti ja teknologinen kehitys on vienyt niiltä elinvoiman ja tilan kaupunkirakenteessa. Visio tarttuu näihin teemoihin tuulettaen status quo-tilaa, joka estää Rovaniemen keskustan kehittämisen paremmaksi. Esimerkiksi liikenteen, liikkumisen ja pysäköinnin toimintoja ajanmukaistamalla voidaan saavuttaa merkittävää etua keskustan viihtyisyyden parantamiseksi, mikä tukee sekä pyrkimyksiä kehittää houkuttelevaa ja viihtyisää asuinympäristöä, että kiinnostavaa matkailuympäristöä.

Viihtyisyys hallitsee voimakenttiä, joita elinvoima, vetovoima, pitovoima, kipinävoima ja valovoima määrittävät

Viihtyisyys nousi kaikissa sidosryhmätilaisuuksissa esiin sanana, joka parhaiten kuvaa sitä kehittämistarvetta, joka Rovaniemen keskusta-alueella on. Viihtyisyys on sanana valtava. Se hallitsee voimakenttiä, joita elinvoima, vetovoima, pitovoima, kipinävoima, valovoima ym. määrittävät. Työn jäsentämiseksi se on jaettu kahdeksaan hyvin konkreettiseen osa-alueeseen: Väestö, asuminen, julkiset palvelut, elinkeinot, viheralueet, liikkuminen, rantojen käyttö ja korkea rakentaminen.

Visio tarkastelee viihtyisyyden alakäsitteitä näiden ennalta määriteltyjen teemojen avulla. Miten kehittämistä näiden otsikoiden alla tulisi ohjata, jotta voidaan luoda viihtyisyyttä ja miten nämä kaikki eri osatekijät kietoutuvat toisiinsa. Ja todella, kun keskusta on viihtyisä paikka asua, on se sitä myös matkailukohteena. Arktinen eksotiikka, kylmä, valo, luonto ym. luo keskustaan aitouden, joka määrittelee sitä matkailuympäristönä. Se luo täydellisen vastinparin napapiirin alueelle sijoittuvalle Joulupukin pajakylälle, joka on alueen tunnetuin matkailukohde. Aitous luo myös rovaniemeläisille viihtyisyyttä.

Rovaniemen_keskustavisio

Saavutettava, viihtyisä ja kirjava keskusta

Asuinympäristönä keskusta on kansallisessa vertailussa poikkeuksellinen. Monista muista kaupungeista poiketen Rovaniemen keskusta erottuu väestörakenteeltaan verrattain homogeenisenä heikon sosioekonomisen aseman alueena. Kirjava keskusta on yksi teema, joka määrittelee vision sisältöä merkittävällä tavalla. Asumisen vaihtoehtojen kirjon kasvattaminen ja keskustan toiminnallinen värittäminen, ranta-alueiden toiminnallistaminen, leikkipaikat, kaupan paikat, oleskelun paikat, erityiset matkailun paikat, selfiepaikat jne. monipuolistavat keskustaa, luovat vahvempaa urbaania ympäristöä ja lisäävät näin osaltaan keskustan viihtyisyyttä.

Rovaniemen Keskustavisio 2050 – Arktinen ydin luo mielikuvan saavutettavasta, viihtyisästä ja kirjavasta keskustasta ja esittelee periaatteita, joita noudattamalla sellainen voidaan saavuttaa. MUUAN laati yhdessä Rovaniemen kaupungin kanssa keskustavision toteuttamisen tueksi toimenpideohjelman, jossa kuvataan tarkennettuja tavoitteita ja toimenpiteitä, joita toteuttamalla Rovaniemen keskustaa kehitetään kohti vision mukaista tulevaisuutta.

Rovaniemen_keskustavisio

Yhteinen toimenpideohjelma viitoittaa tulevaisuuden askelmerkkejä

Visio kokoaa ja visualisoi ideoita, ajatuksia ja näkemyksiä ja havainnollistaa painotuksia, joita työn aikana on ilmennyt ja noussut vahvoina esiin sekä määrittelee periaatteita ja suuntaviivoja kehittämiselle. Rovaniemen kaupungin määrittämät keskustan kehittämisen teemat, väestö, asuminen, julkiset palvelut, elinkeinot, viheralueet, liikkuminen, rantojen käyttö ja korkea rakentaminen jäsentävät visiota. Niiden avulla visio luo tarkennettua mielikuvaa muutosmahdollisuuksista, joita keskusta-alueella on. Vision toteuttamiseksi MUUAN on luonut yhdessä Rovaniemen kaupungin kanssa toimenpideohjelman, jossa on esitetty kehittämisen suuntaviivoista kumpuavia konkreettisia kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla voidaan tavoitella vision mukaista tulevaisuutta. Toteutus edellyttää kaupungilta suunnitelmallisuutta sekä rohkeutta ja voimaa pysyä niissä tavoitteissa, joita se on itselleen asettanut.

Lisää projektejamme:

Hartaanselänranta

Hartaanselänranta

Suomi, Oulu, 2021 Alueet
Aninkaisten kokonaiskonsepti

Aninkaisten kokonaiskonsepti

Suomi, Turku, 2021 Alueet
Yyterin yleissuunnitelma

Yyterin yleissuunnitelma

Suomi, Pori, 2020 Alueet
Steniuksenkentän viitesuunnitelma

Steniuksenkentän viitesuunnitelma

Suomi, Helsinki, 2020 Alueet, Rakennukset & Tilat
Paimion Kiertotalouskampus

Paimion Kiertotalouskampus

Suomi, Paimion kaupunki, 2020 Alueet, Selvitykset & Tutkimukset
Länsi-Haagan keskiosan ilmastokorttelit
Helsinki, Suomi
Alueet
2022
Liperin keskustavisio
Liperi, Suomi
Alueet
2022
Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys
Iisalmi, Suomi
Selvitykset & Tutkimukset
2022
Kehitysvammaisten kortteli Hakunilaan
Vantaa, Suomi
Rakennukset & Tilat
2021
Myyr York -sporttikorttelit
Vantaa, Suomi
Alueet, Rakennukset & Tilat
2021
Jakomäen Vuorensyrjä
Helsinki, Suomi
Alueet, Rakennukset & Tilat
2021
Samppalinnan kulttuurikylä
Turku, Suomi
Alueet
2020
Nihdin aloituskortteli
Helsinki, Suomi
Rakennukset & Tilat
2020
Steniuksenkentän viitesuunnitelma
Helsinki, Suomi
Alueet, Rakennukset & Tilat
2020
Sipoon Taasjärvi
Sipoo, Suomi
Alueet
2020
Zeniitin matkailu-, virkistys-, ja asuinalue
Kempele, Suomi
Alueet
2019
Oltermannintie 8
Helsinki, Suomi
Alueet
2018
Tahkon keskustan vuorovaikutteinen yleisssuunnitelma
Kuopio, Suomi
Alueet
2018
Live Baltic Campus – kampuskehittämisen ohjeisto
Selvitykset & Tutkimukset
2017
Nauvon Framnäsin kehityssuunnitelma
Parainen, Suomi
Alueet
2017
Myllypuron ”hyvinvointikaupunki”
Helsinki, Suomi
Alueet
2017
Tornion Suensaaren brändikartoitus
Tornio, Haaparanta, Suomi, Ruotsi
Alueet, Selvitykset & Tutkimukset
2016
Jakomäen kaupunkibrändivisio
Helsinki, Suomi
Selvitykset & Tutkimukset
2015
Villa Isover – Nollaenergiatalo
Hyvinkää, Suomi
Rakennukset & Tilat
2013